A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Chương trình công tác năm 2020

STTDanh mụcĐơn vị đề xuất/xây dựngĐơn vị thẩm định trình UBND tỉnhĐơn vị phối hợpThẩm quyền phê duyệtThời gian

1

2

3

4

5

6

7

QUÝ I

1

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chù yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và Dự toán NSNN năm 2020

Sở KH&ĐT

Sở KH&ĐT

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

UBND tỉnh

Tháng 1

2

Báo cáo sơ kết Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 30/9/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016 - 2020

Sở KH&ĐT

Sở KH&ĐT

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Tháng 1

3

Báo cáo sơ kết Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 01/8/2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về ổn định và phát triển KT-XH vùng tái định cư các công trình thủy điện quốc gia trên địa bàn tinh giai đoạn 2016- 2020

Sở KH&ĐT

Sở KH&ĐT

Các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện: Than Uyên, Tân Uyên, Sìn Hồ, Nậm

Nhùn, Mường Tè

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Tháng 1

4

Dự thảo Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020

Sở Tài Chính

Sở Tài Chính

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

UBND tỉnh

Tháng 1

5

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT- XH, đàm bảo quốc phòng - an ninh tháng 2/2020

Sở KH&ĐT

Sở KH&ĐT

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

UBND tỉnh

Tháng 2

6

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT- XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh quý 1/2020

Sở KH&ĐT

Sở KH&ĐT

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Tháng 3

7

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công quý 1/2020

Sở KH&ĐT

Sở KH&ĐT

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

UBND tỉnh

Tháng 3

8

Báo cáo kết quả bổ sung thực hiện các chi tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2019

Sở KH&ĐT

Sở KH&ĐT

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

HĐND tỉnh

Tháng 3

9

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II

Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

UBND tỉnh

Tháng 3

10

Tổng kết Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 18 tháng 01 năm 2012 của Tinh ủy Lai Châu về việc thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW về sự tăng cường lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020

Sở VH,TT&DL

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

Tinh uỷ Lai

Châu

Tháng 3

11

Quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở ở các xã khu vục II theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh)

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Tài chính, Sờ Tư pháp

Sở Tài chính; UBND các huyện, thành phố

HĐND tỉnh

Tháng 3

12

Chương trình Khuyến công tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025

Sở Công Thương

Sở Công Thương

UBND các huyện, thành phố

UBND tỉnh

Tháng 3

13

Nghị quyết quy định mức hộ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mầm non dưới 36 tháng tuổi tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Tài chính, Sở Tư pháp

Sở Tài chính; UBND các huyện, thành phố

HĐND tỉnh

Tháng 3

QUÝ II

14

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT- XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 4/2020

Sở KH&ĐT

Sở KH&ĐT

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

UBND tỉnh

Tháng 4

15

Báo cáo tổng kết 05 năm tình hình thực hiện Đề án phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2016-2020

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Nông nghiệp và PTNT

UBND các huyện, thành phố

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Tháng 4

16

Đề án phát triển rừng bền vững giai đoạn 2020 - 2030

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Nông nghiệp và PTNT

UBND các huyện, thành phố

Báo cáo BTV Tỉnh ủy, trình

HĐND tỉnh

Tháng 4

17

Đề án về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2020 - 2030

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Nông nghiệp và PTNT

UBND các huyện, thành phố

Báo cáo BTV Tỉnh ủy, trình HĐND tỉnh

Tháng 4

18

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 và Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 9/12/2015 của UBND tỉnh quy định về xét, công nhận và quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lai Châu,

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

UBND tỉnh

Tháng 4

19

Đề án Triển khai điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bang thuốc Methadone giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Sở Y tế

Sở Tài chính

Các sở, ngành liên quan

UBND tỉnh

Tháng 4

20

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT- XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 5/2020

Sở KH&ĐT

Sở KH&ĐT

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

UBND tỉnh

Tháng 5

21

Quyết định ban hành Quy định một số nội dung về quản lý và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu (thay thế các Quyết định số 55/2016/QĐ- UBND ngày 22/12/2016 vả số 16/2017/QĐ-UBND ngày 09/11/2018).

Sở KH&ĐT

Sở KH&ĐT

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

UBND tỉnh

Tháng 5

22

Báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại tố cáo

6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối nám 2020

Thanh tra tỉnh

Thanh tra tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

UBND tỉnh phê duyệt báo cáo HĐND tỉnh

Tháng 5

23

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng

6 tháng đầu nãm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Thanh tra tỉnh

Thanh tra tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

UBND tỉnh phê duyệt báo cáo HĐND tỉnh

Tháng 5

24

Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách di dời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Nông nghiệp và PTNT

UBND các huyện, thành phố

Báo cáo BTV

Tỉnh ủy, trình

HĐND tỉnh

Tháng 5

25

Quyết định quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Nông nghiệp và PTNT

UBND các huyện, thành phố

UBND tỉnh

Tháng 5

26

Quy định cụ thể một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Sở TN&MT

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Tháng 5

27

Nghị quyết Đảm bảo tài chính cho các hoạt động Phòng, chống HTV/AIDS tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025.

Sở Y tế

Sở Tài chính

Sở Tài chính

HĐND tỉnh

Tháng 5

28

Nghị quyết quy định khung học phí hoặc mức học phí cụ thể, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ Sở giáo dục công lập theo thẩm quyền quản lý nhà nước về giáo dục trên cơ Sở đề nghị của ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Tài chính, Sở Tư pháp

UB mặt trận tổ quốc tỉnh, UBND các huyện, thành phố

HĐND tỉnh

Tháng 5

29

Quyết định quy định số lượng, bố trí chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu (thay thể Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND và Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh)

Sở Nội vụ

Sở Nội vụ

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

UBND tỉnh

Tháng 5

30

Dự thảo Quyết định quy định mức chi cho Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng

Sở Tài Chính

Sở Tài Chính

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

UBND tỉnh

Tháng 5

31

Ban hành Quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn tinh

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

UBND tỉnh

Tháng 5

32

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT- XH, đàm bào quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và giải pháp nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

Sở KH&ĐT

Sở KH&ĐT

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh

Tháng 6

33

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2020

Sở KH&ĐT

Sở KH&ĐT

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh

Tháng 6

34

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020

VP UBND tỉnh

VP UBND tỉnh

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

UBND tỉnh phê duyệt báo cáo HĐND tỉnh

Tháng 6

35

Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2020

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

Báo cáo trình

HĐND tỉnh

Tháng 6

36

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường, GPMB và thông qua danh mục dự án chuyên mục đích sử dụng đất, chuyển đổỉ mục đích sử dụng rừng phát sinh năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Sở TN&MT

Sở TN&MT

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

HĐND tỉnh

Tháng 6

37

Báo cáo tình hình thực hiện chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

UBND tỉnh phê duyệt báo cáo HĐND tỉnh

Tháng 6

38

Báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm và

vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020

Công an tỉnh

Công an tỉnh

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

UBND tỉnh phê duyệt báo cáo HĐND tỉnh

Tháng 6

39

Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết đặt, đổi tên đường, phố, công trình cộng cộng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Sở VH,TT&DL

Hội đồng thẩm định của tỉnh

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

HĐND tỉnh

Tháng 6

40

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp hằng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu (thay thế Nghị quyết 105/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh)

Sở Nội vụ

Sở Nội vụ

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

UBND tỉnh

Tháng 6

41

Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh.

Sở TN&MT

Sở TN&MT

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

UBND tỉnh

Tháng 6

42

Đề án xây dựng, cập nhật kiến trúc chính quyền đô thị Lai Châu (phiên bản 2.0)

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

UBND tỉnh

Tháng 6

QUÝ III

43

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT- XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 7/2020

Sở KH&ĐT

Sở KH&ĐT

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

UBND tỉnh

Tháng 7

44

Báo cáo xây dựng dự toán thu - chi NSĐP năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

UBND tỉnh

Tháng 7

45

Báo cáo kế hoạch kinh tế xã hội, đàm bảo an ninh - quốc phòng và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Sở KH&ĐT

Sở KH&ĐT

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; HĐND tỉnh

Tháng 7

46

Báo cáo định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và vốn đầu tư năm 2021 (báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư - vòng 1)

SỞ KH&ĐT

Sở KH&ĐT

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Tháng 7

47

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT- XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 8/2020

Sở KH&ĐT

Sở KH&ĐT

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

UBND tỉnh

Tháng 8

48

Xây dựng Đề án phát triển văn hóa gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2020-2030

Sở VH,TT&DL

Sở VH,TT&DL

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

HĐND tỉnh

Tháng 8

49

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Đề án đào tạo năng khiếu Thể dục thể thao và Vận động viên Thể thao thành tích cao tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020 định hướng đển năm 2030

Sở VH,TT&DL

Sở VH,TT&DL

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

UBND tỉnh

Tháng 8

50

Quyết định Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Nông nghiệp và PTNT

UBND các huyện, thành phố

UBND tỉnh

Tháng 8

51

Quyết định quy định vể tổ chức, quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tình

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Nông nghiệp và PTNT

UBND các huyện, thành phố

UBND tỉnh

Tháng 8

52

Nghị quyết Quy định cụ thể mức hỗ trợ, phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Tài chính; UBND các huyện, thành phố

Báo cáo BTV Tình ủy, trình

HĐND tỉnh

Tháng 8

53

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2020

Sở KH&ĐT

Sở KH&ĐT

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Tháng 9

54

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công quý III/2020

Sở KH&ĐT

Sở KH&ĐT

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Tháng 9

55

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2020

VP UBND tình

VP UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

UBND tỉnh phê duyệt báo cáo HĐND tỉnh

Tháng 9

56

Báo cáo tổng kết Chiến lược công tác Dân tộc đến năm 2020

Ban Dân tộc

Ban Dân tộc

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

UBND tỉnh

Tháng 9

57

Báo cáo tổng kết Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc Mảng, La Hủ, Cống theo Quyết định số 1672/QĐ-TTg giai đoạn 2011 - 2020

Ban Dân tộc

Ban Dân tộc

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

UBND tỉnh

Thảng 9

58

Nghị quyết thông qua Đề án: Nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ Sở tình Lai Châu giai đoạn 2021-2025

Sờ Y tế

Sở Y tế

Sở Tài chính, Sở

Kế hoạch và Đầu

HĐND tỉnh

Tháng 9

59

Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn Phong Thổ và vùng phụ cận đến năm 2035

Sở Xây dựng

Sở Xây dựng

UBND huyện Phong Thổ

Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;

UBND tỉnh

Tháng 9

60

Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 03- NQ/TU ngày 15/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tinh về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Nông nghiệp và PTNT

UBND các huyện, thành pho

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Tháng 9

QUÝ IV

61

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT- XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 10/2020

Sở KH&ĐT

Sở KH&ĐT

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

UBND tỉnh

Tháng 10

62

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công tháng 10 năm 2020

Sở KH&ĐT

Sở KH&ĐT

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

UBND tỉnh

Tháng 9

63

Báo cáo Quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2019

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

UBND tỉnh phê duyệt báo cáo HĐND tỉnh

Tháng 10

64

Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu NSNN trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

HĐND tỉnh

Tháng 10

65

Báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2020; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Thanh tra tỉnh

Thanh tra tỉnh

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

UBND tỉnh phê duyệt báo cáo HĐND tỉnh

Tháng 10

66

Báo cáo đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2020; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Thanh tra tỉnh

Thanh tra tỉnh

TT BCĐ PCTN

UBND tỉnh phê duyệt báo cáo HĐND tỉnh

Tháng 10

67

Báo cáo và Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT- XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh 5 năm giai đoạn 2016-2020; kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2021-2025

Sở KH&ĐT

Sở KH&ĐT

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh

Tháng 10

68

Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025

Sở KH&ĐT

Sở KH&ĐT

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh

Tháng 10

69

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết, Quyết định ban hành quy định về thực hiện phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

UBND tỉnh phê duyệt trình

HĐND tỉnh

Tháng 10

70

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết, Quyết định ban hành quy định về thực hiện định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2021

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

UBND tỉnh phê duyệt trình

HĐND tỉnh

Tháng 10

71

Quyết định Ban hành giá rừng, khung giá rừng trên địa bàn tình

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Nông nghiệp vàPTNT

UBND các huyện, thành phố

UBND tỉnh

Tháng 10

72

Quyết định cụ thể giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi; giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi khác

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Tài chính; UBND các huyện, thành phố

UBND tỉnh

Tháng 10

73

Nghị quyết thông qua Đề án về công tác Dân số và phát triển tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025.

Sở Y tế

Sở Y tế

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

HĐND tỉnh

Tháng 10

74

Đề án ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin Y tế thông minh tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020-2025

Sở Y tế

Sở Y tế

Sở Tài chính, Sở TT&TT và các Sở ngành liên quan.

UBND tỉnh

Tháng 10

75

Báo cáo và dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2020; kế hoạch năm 2021

Sở KH&ĐT

Sở KH&ĐT

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh

Tháng 11

76

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư ngân sách Nhà nuớc năm 2020; phân bổ kể hoạch vốn đầu tư ngân sách năm 2021

Sở KH&ĐT

Sở KH&ĐT

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh

Tháng 11

77

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2021

VP UBND tỉnh

VP UBND tỉnh

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

UBND tỉnh phê duyệt báo cáo HĐND tỉnh

Tháng 11

78

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện thu chi ngân sách địa phương năm 2020; dự toán thu NSNN trên địa bàn tỉnh, thu, chi NSĐP năm 2021

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

Báo cáo BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh; Trình HĐND tỉnh

Tháng 11

79

Nghị quyết về dự toán thu NSNN trên địa bàn tỉnh; thu, chi NSĐP và phân bổ NSĐP năm 2021

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

HĐND tỉnh

Tháng 11

80

Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh

Tháng 11

81

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường, GPMB và thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng năm 2021 trên địa bàn tỉnh

Sở TN&MT

Sở TN&MT

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

HĐND tỉnh

Tháng 11

82

Báo cáo tình hình thực hiện chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; Nhiệm vụ, giải pháp năm 2021

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

UBND tỉnh phê duyệt báo cáo HĐND tỉnh

Tháng 11

83

Báo cáo tình hình tài chính nhà nước tỉnh Lai Châu nãm 2019

Kho bạc Nhà nước

Kho bạc Nhà nước

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

UBND tỉnh

Tháng 11

84

Kế hoạch biên chể năm 2021

Sở Nội vụ

Sở Nội vụ

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

Báo cáo Trình HĐND tỉnh

Tháng 11

85

Báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Công an tinh

Công an tỉnh

 

UBND tỉnh phê duyệt báo cáo HĐND tỉnh

Tháng 11

86

Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện biên giới

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Tháng 11

87

Dự thảo Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050

Sở KH&ĐT

Sở KH&ĐT

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, HDND tỉnh

Tháng 11

88

Tổng kết tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 09/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển KTXH đảm bảo quốc phòng, an ninh các xã biên giới giai đoạn 2016-2020

Sở KH&ĐT

Sở KH&ĐT

Các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện biên giới

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Tháng 11

89

Tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 67/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình phát triển kinh tế cửa khẩu giai đoạn 2016-2020

Sở KH&ĐT

Sở KH&ĐT

Các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện biên giới

HĐND tỉnh

Tháng 11


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6.224
Hôm qua : 10.348
Tháng 07 : 199.727
Năm 2024 : 1.484.527
Tổng số : 82.950.620