• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Điều chỉnh, bổ sung chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2021

TT

 

 

Danh mục

 

 

Đơn vị đề xuất/ xây dựng

 

 

Đơn vị thẩm định trình UBND tỉnh

 

 

Đơn vị phối hợp

 

 

Thẩm quyền phê duyệt

Thời gian trình UBND tỉnh

 

 

Ghi chú

Theo QĐ số 1833/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 

Điều chỉnh, bổ sung

 

QUÝ I

 

 

 

 

 

 

 

1

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán Ngân sách nhà nước năm 2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 1

 

 

2

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 1

 

 

3

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2021.

Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 1

 

 

4

Báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư công tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 1

 

 

5

Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2021.

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 1

 

 

6

Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021.

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 1

 

 

7

Đề án “Nâng cao chất lượng xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 - 2025”.

Sở Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan.

UBND tỉnh

Tháng 1

 

 

8

Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Sở Y tế

Sở Y tế

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 1

 

 

9

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2021.

Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 2

 

 

10

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 2

 

 

11

Báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư công tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 2

 

 

12

Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2021.

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 2

 

 

13

Đề án, Nghị quyết đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Tháng 2

 

 

14

Tổng kết thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020” (Quyết định số 150-QĐ/TU, ngày 20/6/2016).

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

UBND các huyện/thành phố.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Tháng 2

 

 

15

Kế hoạch nâng cao chất lượng đào tạo cho lao động nông thôn giai đoạn 2021-2025.

Sở Lao động - TB&XH

Sở Lao động - TB&XH

Các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện/thành phố.

UBND
tỉnh 

Tháng 2

 

 

16

Nghị quyết quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ đối với các nội dung chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Lai Châu.

Sở Tài chính, Nội vụ

Sở Tài chính

Các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố.

HĐND tỉnh

 

Tháng 2

Danh mục bổ sung 

17

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021.

Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 3

 

 

18

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Tháng 3

 

 

19

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công quý I/2021, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 3

 

 

20

Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021.

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

UBND tỉnh

Tháng 3

 

 

21

Báo cáo kết quả bổ sung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020.

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

HĐND tỉnh

Tháng 3

 

 

22

Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 01/8/2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về ổn định và phát triển kinh tế-xã hội vùng tái định cư các công trình thủy điện quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Tháng 3

Tháng 2

Điều chỉnh thời gian trình

23

Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Sở Tài nguyên & Môi trường

Sở Tài nguyên & Môi trường

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Thanh tra tỉnh, Sở Xây dựng; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 3

 

 

24

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND về việc quy định đơn giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 3

 

 

25

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

HĐND tỉnh

Tháng 3

Tháng 4

Điều chỉnh thời gian trình

26

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 77/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh quyết định ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện thông báo thu hồi đất; quyết định thu hồi đất; phê duyệt và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại Khoản 3, Điều 66, Luật Đất đai.

Sở Tài nguyên & Môi trường

Sở Tài nguyên & Môi trường

UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 3

 

 

27

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 38/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017  của UBND tỉnh Lai Châu ban hành quy định việc cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Sở Tài nguyên & Môi trường

Sở Tài nguyên & Môi trường

Các sở, ngành liên quan,
UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 3

 

Điều chỉnh đơn vị thẩm định trình; đơn vị phối hợp.

28

Quy định cụ thể một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Sở Tài nguyên & Môi trường

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện/thành phố, các xã, phường, thị trấn.

UBND tỉnh

Tháng 3

 

 

29

Quyết định ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Sở Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và đào tạo

Các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan.

UBND tỉnh

Tháng 3

 

 

30

Quyết định thay thế Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của UBND tỉnh Lai Châu về ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.

Sở Nội vụ

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 3

 

 

31

Quy định về một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Sở Xây dựng

Sở Xây dựng

Các sở, ngành liên quan.

UBND tỉnh

Tháng 3

Tháng 5 

Điều chỉnh thời gian trình

32

Nghị quyết phân bổ chi tiết một số nguồn kinh phí đã giao năm 2021 chưa phân bổ chi tiết.

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện/thành phố.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy; HĐND tỉnh.

 

Tháng 3

Danh mục bổ sung 

33

Nghị quyết chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng và thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên & Môi trường 

Sở Tài nguyên & Môi trường 

Các sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện/thành phố

HĐND tỉnh

 

Tháng 3

Danh mục bổ sung

34

Quyết định ban hành quy định về phân cấp quản lý, khai thác và quy định về bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện/ thành phố.

UBND tỉnh

 

Tháng 3

Danh mục bổ sung

 

QUÝ II

 

 

 

 

 

 

 

35

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2021.

Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 4

 

 

36

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 4

 

 

37

Báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư công tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 4

 

 

38

Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2021.

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP.

UBND tỉnh

Tháng 4

 

 

39

Báo cáo tổng  kết Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 30/9/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016 - 2020.

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Tháng 4

Tháng 3

Điều chỉnh thời gian trình

40

Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trình HĐND tỉnh và xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND trình ban hành kèm theo Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Lai Châu.

Sở Tư pháp

Sở Tư pháp

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện/thành phố và các cơ quan có liên quan.

UBND tỉnh

Tháng 4

 

 

41

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

HĐND tỉnh

Tháng 4

 

 

42

Quyết định thay thế Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 6/9/2017 Quy định tỷ lệ (%) khoán chi phí quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 4

 

 

43

Bãi bỏ Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh về việc quy định tiêu chí xác định khu vực, vị trí và một số nội dung định giá đất cụ thể, xây dựng, điều chỉnh Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Sở Tài nguyên & Môi trường

Sở Tài nguyên & Môi trường

 

UBND tỉnh

Tháng 4

 

 

44

Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký đất đai trong việc trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Sở Tài nguyên & Môi trường

Sở Tài nguyên & Môi trường

Cục Thuế tỉnh; các Sở: Tư pháp, Tài chính, Thanh tra tỉnh và UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 4

 

 

45

Quy định về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang; diện tích, kích thước tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Sở Tài nguyên & Môi trường

Sở Tài nguyên & Môi trường

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 4

 

 

46

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về quản lý cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh Lai Châu.

Sở Xây dựng

Sở Xây dựng

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 4

 

Điều chỉnh đơn vị thẩm định trình

47

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của UBND tỉnh quy định mức chi trả chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Sở Thông tin và Truyền Thông

Sở Tài chính

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu, Cổng Thông tin điện tử tỉnh

UBND tỉnh

Tháng 4

 

 

48

Đề án và Nghị quyết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 -.2030.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố

Ban Thường vụ Tỉnh ủy; HĐND tỉnh

 

Tháng 4

Danh mục bổ sung

49

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2021.

Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 5

 

 

50

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Các sở, ngành liên quan và UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 5

 

 

51

Báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư công tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

UBND tỉnh

Tháng 5

 

 

52

Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2021.

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 5

 

 

53

Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050.

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

Thủ tướng Chính phủ

Tháng 5

 

 

54

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.

Sở Tư pháp

Sở Tư pháp

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện/thành phố và các cơ quan có liên quan.

UBND tỉnh

Tháng 5

 

 

55

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

 HĐND tỉnh

Tháng 5

 

Danh mục đưa ra khỏi chương trình công tác

56

Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Thanh tra tỉnh

Thanh tra tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 5

 

 

57

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Thanh tra tỉnh

Thanh tra tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 5

 

 

58

Quyết định phê duyệt định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, cao đẳng sư phạm trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Sở Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và đào tạo

UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 5

 

Điều chỉnh đơn vị thẩm định trình

59

Đề án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025.

Sở Y tế

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 5

 

 

60

Đề án phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Nông nghiệp và PTNT

UBND các huyện/thành phố.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Tháng 5

Tháng 4

Điều chỉnh thời gian trình

61

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định quản lý quy hoạch xây dựng và kiến trúc trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh Lai Châu.

Sở Xây dựng

Sở Xây dựng

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 5

 

Điều chỉnh đơn vị thẩm định trình

62

Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư một số dự án khởi công mới giai đoạn 2022-2025.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố

HĐND tỉnh

 

Tháng 5

Danh mục bổ sung

63

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh phê duyệt báo cáo HĐND tỉnh

Tháng 6

 

 

64

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh

Tháng 6

 

 

65

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh

Tháng 6

 

 

66

Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

Báo cáo trình HĐND tỉnh

Tháng 6

 

 

67

Báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh phê duyệt báo cáo HĐND tỉnh

Tháng 6

 

 

68

Báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Công an tỉnh

Công an tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh phê duyệt báo cáo HĐND tỉnh

Tháng 6

 

 

69

Báo cáo xây dựng dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024.

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh

Tháng 6

 

 

70

Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và vốn đầu tư công  năm 2022 (báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư - vòng 1).

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh

Tháng 6

 

 

71

Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

Ban Thường vụ tỉnh ủy, HĐND tỉnh

Tháng 6

Tháng 5

Điều chỉnh thời gian trình

72

Đề án "Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Các sở, ngành, UBND các huyện/thành phố.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND
tỉnh 

Tháng 6

 

 

73

 Điều chỉnh, bổ sung giá đất trong bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh.

Sở Tài nguyên & Môi trường 

Sở Tài nguyên & Môi trường 

Các sở, ngành, UBND các huyện/thành phố.

Thường trực HĐND tỉnh thông qua; UBND tỉnh phê duyệt

Tháng 6

 

 

74

Tờ trình và dự thảo nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các sở, ngành và UBND các huyện/thành phố. có liên quan

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết

Tháng 6

 

Danh mục đưa ra khỏi chương trình công tác

75

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng và thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên & Môi trường 

Sở Tài nguyên & Môi trường 

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

HĐND tỉnh

Tháng 6

 

 

76

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về ban hành danh mục cây xanh trồng, hạn chế trồng và cấm trồng trên vỉa hè, trong dải phân cách đường phố, công viên, vườn hoa và khuôn viên các công trình công cộng trong đô thị trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Sở Xây dựng

Sở Xây dựng

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố.

UBND tỉnh

 

Tháng 6

Danh mục bổ sung

77

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định một số nội dung về quản lý, sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.

Sở Xây dựng

Sở Xây dựng

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố.

UBND tỉnh

 

Tháng 6

Danh mục bổ sung

 

QUÝ III

 

 

 

 

 

 

 

78

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2021.

Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 7

 

 

79

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh tháng 7/2021, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 7

 

 

80

Báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư công tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 7

 

 

81

Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2021.

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 7

 

 

82

Nghị quyết quy định khung học phí hoặc mức thu học phí, các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ năm học 2021-2022.

Sở Giáo dục & Đào tạo

Sở Tài chính

Sở Tài chính; Sở Tư pháp; UBND các huyện/thành phố.

HĐND tỉnh

Tháng 7

 

 

83

Nghị quyết về Quy chế quản lý kiến trúc các khu đô thị trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Sở Xây dựng

Sở Xây dựng

Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện/thành phố.

HĐND tỉnh

Tháng 7

 

 

84

Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lai Châu.

Sở Nội vụ

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

 

Tháng 7

Danh mục bổ sung

85

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2021.

Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/TP

UBND tỉnh

Tháng 8

 

 

86

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh tháng 8/2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Các sở, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 8

 

 

87

Báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư công tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 8

 

 

88

Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2021.

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 8

 

 

89

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ngành; UBND các huyện/thành phố.

 HĐND tỉnh

Tháng 8

 

Danh mục đưa ra khỏi chương trình công tác

90

Nghị Quyết Về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Sở Văn hoá,
Thể thao và Du lịch

Sở Văn hoá,
Thể thao và Du lịch

Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện/thành phố.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND
tỉnh

Tháng 8

Tháng 5

Điều chỉnh đơn vị thẩm định trình, thời gian trình

91

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về giám định Tư pháp trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Sở Tư pháp

Sở Tư pháp

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

UBND tỉnh

Tháng 8

 

 

92

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định cụ thể một số nội dung về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.

Sở Xây dựng

Sở Xây dựng

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố.

UBND tỉnh

 

Tháng 8

Danh mục bổ sung

93

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.

Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh 

Tháng 9

 

 

94

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Tháng 9

 

 

95

Báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư công 9 tháng năm 2021,  nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Tháng 9

 

 

96

Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2021, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 9

 

 

97

Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025.

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Tài chính, UBND các huyện/thành phố.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh

Tháng 9

Tháng 8

Điều chỉnh thời gian trình

98

Xây dựng Đề án chuyển đổi Ipv6 trên phạm vi toàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền Thông

Sở Thông tin và Truyền Thông

 

UBND tỉnh

Tháng 9 

 

 

99

Dự thảo Nghị quyết đặt tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh.

Sở Văn hóa, TT&DL

Sở Văn hóa, TT&DL

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 9

Tháng 6

Điều chỉnh thời gian trình

100

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về phân cấp xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.

Sở Xây dựng

Sở Xây dựng

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/ thành phố.

UBND tỉnh

 

Tháng 9

Danh mục bổ sung

 

QUÝ IV

 

 

 

 

 

 

 

101

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2021.

Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 10

 

 

102

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 10

 

 

103

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 10

 

 

104

Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2021.

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 10

 

 

105

Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020.

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh phê duyệt báo cáo HĐND tỉnh

Tháng 10

 

 

106

Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Thanh tra tỉnh

Thanh tra tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh 

Tháng 10

 

 

107

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Thanh tra tỉnh

Thanh tra tỉnh

Thường trục Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng.

UBND tỉnh 

Tháng 10

 

 

108

Tờ trình và dự thảo Nghị Quyết ban hành quy định về thực hiện phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025.

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

 HĐND tỉnh

Tháng 10

Tháng 8

Điều chỉnh thời gian trình

109

Tờ trình và dự thảo Nghị Quyết ban hành quy định về thực hiện định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022.

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

 HĐND tỉnh

Tháng 10

Tháng 8

Điều chỉnh thời gian trình

110

Quyết định ban hành giá rừng, khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Tài chính, UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 10

 

 

111

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi đối với các giải thi đấu thể thao và chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Sở Tài chính

Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện/thành phố.

HĐND tỉnh

Tháng 10

Tháng 8

Điều chỉnh đơn vị thẩm định trình, thời gian trình

112

Đề án: Hỗ trợ xây dựng mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị tại các huyện, thành phố giai đoạn 2022-2025.

Liên minh HTX tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 10

 

 

113

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022.

Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh 

Tháng 11

 

 

114

Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh năm 2021; kế hoạch năm 2022.

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh

Tháng 11

 

 

115

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư ngân sách Nhà nước năm 2021; phân bổ kế hoạch vốn đầu tư ngân sách năm 2022 .

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh

Tháng 11

 

 

116

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 và xây dựng dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương 2022.

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh; HĐND tỉnh.

Tháng 11

 

 

117

Tờ trình và dự thảo Nghị Quyết về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022.

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

HĐND tỉnh

Tháng 11

 

 

118

Báo cáo tình hình thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh phê duyệt báo cáo HĐND tỉnh

Tháng 11

 

 

119

Báo cáo tình hình tài chính Nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2020.

Kho bạc Nhà nước

Kho bạc Nhà nước

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh

Tháng 11

 

 

120

Báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Công an tỉnh

Công an tỉnh

 

UBND tỉnh phê duyệt báo cáo HĐND tỉnh

Tháng 11

 

 

121

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng và thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên & Môi trường 

Sở Tài nguyên & Môi trường 

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

HĐND tỉnh

Tháng 11

 

 

122

Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2021-2025) tỉnh Lai Châu.

Sở Tài nguyên & Môi trường 

Sở Tài nguyên & Môi trường 

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

HĐND tỉnh thông qua; Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Tháng 11

 

 

123

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức trong các cơ quan tổ chức hành chính và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội đặc thù năm 2021 và kế hoạch biên chế năm 2022.

Sở Nội vụ

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh

Tháng 11

 

Điều chỉnh đơn vị đề xuất/xây dựng

124

Nghị quyết quyết định tổng biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội đặc thù năm 2022.

Sở Nội vụ

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố.

HĐND tỉnh

Tháng 11

 

Điều chỉnh đơn vị đề xuất/xây dựng

125

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các sở, ngành và UBND các huyện/thành phố có liên quan

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết

Tháng 11

 

Danh mục đưa ra khỏi chương trình công tác

 


Tác giả: Thu Hoài BT
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9.111
Hôm qua : 12.803
Tháng 09 : 266.315
Năm 2023 : 4.404.598
Tổng số : 80.589.683