A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

(laichau.gov.vn)

"Cán bộ là cái gốc của mọi công việc"; “Muôn việc thành công hay thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém". Lời căn dặn đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho thấy cán bộ có vai trò quyết định mọi thành bại của cách mạng. Thực tiễn lãnh đạo cách mạng của Đảng ta trong 90 năm xây dựng và trưởng thành đã khẳng định vai trò ấy, bởi cán bộ là những người vừa trực tiếp xây dựng, vừa tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Công tác cán bộ là "công việc gốc" của Đảng, bao gồm nhiều khâu, từ tuyển chọn, nhận xét, đánh giá cán bộ đến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ. Mỗi khâu trong công tác cán bộ có vai trò quan trọng khác nhau, trong đó công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng. Nhận thức sâu sắc vấn đề trên, trong những năm qua, cấp ủy các cấp trong tỉnh luôn quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác cán bộ và quy hoạch, đào tạo cán bộ, đặc biệt là Kết luận số 24-KL/TW, ngày 5/6/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo” và Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 Hội nghị BCH Trung ương 7, khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Coi đây là giải pháp cơ bản để đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị ngày càng cao của tỉnh.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời cụ thể hóa các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, ban hành quy định về quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Quy hoạch cán bộ được thực hiện đồng bộ, khoa học, nền nếp, thường xuyên; mở rộng dân chủ trong phát hiện, giới thiệu nguồn, quy hoạch ở cấp dưới là cơ sở cho quy hoạch ở cấp trên; cơ bản đảm bảo số lượng, cơ cấu ba độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, tỷ lệ cán bộ người dân tộc thiểu số; có tính kế thừa, phát triển, có sự liên thông giữa cấp trên và cấp dưới giữa các ngành, lĩnh vực công tác; từng bước nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn cán bộ đưa vào quy hoạch, đảm bảo nguồn cán bộ cho các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp trước mắt và lâu dài. Thực hiện đúng phương châm “mở” và “động” trong quy hoạch cán bộ, từng bước khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín trong từng ngành, địa phương. Thực hiện nghiêm túc việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch; kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện, không có triển vọng phát triển hoặc uy tín thấp. Cơ bản đã gắn kết quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cấp ủy với chức danh lãnh đạo chủ chốt các cấp và quy hoạch chức danh lãnh đạo các cơ quan, đơn vị. Việc công khai quy hoạch được thực hiện đúng quy định để cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị theo dõi, giám sát việc thực hiện quy hoạch và đánh giá đúng về cán bộ thuộc diện được quy hoạch. Nhờ làm tốt công tác quy hoạch đã cơ bản tạo được sự chủ động trong công tác cán bộ; khắc phục tình trạng hẫng hụt trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ và sự ổn định chính trị.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao đổi cùng các đại biểu dự Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số tỉnh năm 2019.
Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh 
trao đổi cùng các đại biểu dự Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số tỉnh năm 2019.

Song song với công tác quy hoạch, các cấp ủy đảng trong tỉnh chú trọng làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm giúp cho quy hoạch đảm bảo điều kiện cần và đủ để thực hiện. Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và tiêu chuẩn chức danh trong quy hoạch cán bộ, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhiệm kỳ, hằng năm, quan tâm tâm đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước; kỹ năng lãnh đạo, quản lý; chú trọng đào tạo sau đại học ở những ngành, lĩnh vực còn thiếu, phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển của tỉnh như: quản lý kinh tế, nông, lâm nghiệp, y tế, giáo dục, xây dựng đảng… Đa dạng hóa các loại hình đào tạo để tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức có cơ hội học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tỉnh đã phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, cán bộ chủ chốt các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh và mở các lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý theo chức danh được quy hoạch; phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng, cấp sở, ngành; bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, toàn tỉnh đã đào tạo, bồi dưỡng trên 39.500 lượt cán bộ, công chức, viên chức. Đến nay, tỷ lệ cán bộ, công chức có trình độ đại học và trên đại học đạt 88%, tăng 12,84%, viên chức có trình độ đại học và trên đại học đạt 51%, tăng 16,95% so với đầu nhiệm kỳ, trên 65% cán bộ, công chức, viên chức có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên. Bên cạnh đó, công tác luân chuyển cán bộ cũng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhằm rèn luyện, thử thách và khảo nghiệm cán bộ để làm căn cứ cho việc bố trí, sắp xếp và sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy hoạch; tránh tình trạng khép kín, cục bộ địa phương trong công tác cán bộ, đồng thời tạo động lực và nguồn sáng tạo mới trong đội ngũ cán bộ, góp phần chuẩn bị đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lâu dài của tỉnh. Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, có gần 100 cán bộ được luân chuyển trong toàn tỉnh. Thực tiễn cho thấy, đội ngũ cán bộ luân chuyển được tiếp cận, sâu sát với thực tiễn, nắm vững tình hình địa phương, cơ sở, từng bước trưởng thành, tích lũy được nhiều kinh nghiệm, phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Cán bộ Phòng Xây dựng, kiểm tra và Thi hành pháp luật (Sở Tư pháp) trao đổi nghiệp vụ. Ảnh:  Đình Tứ
Cán bộ Phòng Xây dựng, kiểm tra và Thi hành pháp luật (Sở Tư pháp) trao đổi nghiệp vụ. Ảnh: Đình Tứ

Với sự đồng bộ, liên thông trong quy hoạch và đào tạo cán bộ, công tác cán bộ của tỉnh đã cơ bản đi vào nền nếp, đội ngũ cán bộ các cấp đã có bước trưởng thành, phát triển về nhiều mặt, chất lượng ngày càng được nâng lên; đội ngũ cán bộ vững vàng về tư tưởng chính trị, trong sáng về đạo đức, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, luôn rèn luyện, phấn đấu về chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đó chính là nhân tố quan trọng góp phần xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh, ngày càng thực hiện tốt hơn vai trò tổ chức và vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ còn có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; quy hoạch ở một số cơ quan, đơn vị còn khép kín, thiếu tầm nhìn xa, chưa đảm bảo cơ cấu về độ tuổi, tỷ lệ cán bộ dân tộc thiểu số, quy hoạch cấp ủy chưa gắn với quy hoạch ngành, lĩnh vực; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chưa sát yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm…

Để nâng cao chất lượng công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong giai đoạn mới. Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, kết luận, hướng dẫn của Trung ương về công tác cán bộ; nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở và phù hợp tình hình thực tiễn của từng cấp, từng ngành.

Tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trên cơ sở các tiêu chuẩn về trình độ, năng lực, cơ cấu theo quy định của Trung ương, chủ động xây dựng quy hoạch cán bộ ngay từ đầu nhiệm kỳ theo phương châm "động" và "mở", sát thực tiễn, có tính khả thi, tránh cục bộ dòng họ, dân tộc, địa phương, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng thời kỳ; thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, xem xét lựa chọn nguồn cán bộ đưa vào quy hoạch là những cán bộ trẻ, có triển vọng để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kế cận. Quá trình xây dựng và thực hiện quy hoạch cần phát huy vai trò của các cơ quan tham mưu trong công tác cán bộ, đảm bảo thực sự công tâm, khách quan, khoa học để lựa chọn đúng, trúng cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ.

Thực hiện tốt việc gắn quy hoạch cán bộ với các khâu khác trong công tác cán bộ, nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo giai đoạn và hằng năm đảm bảo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Trên cơ sở quy hoạch cán bộ, chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo chọn, cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu thực tiễn, tiêu chuẩn chức danh; chú trọng bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cũng như cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Quan tâm thực hiện luân chuyển cán bộ trên cơ sở quy hoạch cán bộ và căn cứ quy hoạch để xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ; bố trí công việc phù hợp để cán bộ luân chuyển phát huy tốt nhất năng lực, kinh nghiệm công tác và thường xuyên kiểm tra, theo dõi và giúp đỡ, đồng thời làm tốt công tác đánh giá cán bộ sau khi thực hiện luân chuyển; định kỳ sơ kết, rút kinh nghiệm, từng bước đưa việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý trở thành thường xuyên, nền nếp, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ.

Có thể khẳng định, để có được đội ngũ cán bộ thực sự trưởng thành về mọi mặt và ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; một trong những khâu đặc biệt quan trọng trong công tác cán bộ là quy hoạch và đào tạo cán bộ - công việc đòi hỏi sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và được tổ chức thực hiện thận trọng, chủ động, khoa học, góp phần làm tốt “công việc gốc” của Đảng.

Cập nhật ngày 18/05/2020

Tác giả: Theo Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu/baolaichau.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8.562
Hôm qua : 17.444
Tháng 06 : 252.586
Năm 2021 : 2.537.932
Tổng số : 62.129.316