• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Trình lộ trình cải cách tiền lương; xây dựng Đề án khắc phục tình trạng công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc

(laichau.gov.vn)

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ đạo trong tháng 9 phải trình Ban Cán sự đảng Chính phủ Báo cáo về lộ trình cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW. Tập trung thanh tra, kiểm tra tình hình công chức, viên chức thôi việc, bỏ việc; sợ sai, né tránh đùn đẩy, sợ trách nhiệm.

Trình Ban Cán sự đảng Chính phủ lộ trình cải cách tiền lương; kiểm tra tình hình công chức, viên chức bỏ việc, thôi việc - Ảnh 1.

Xây dựng Đề án khắc phục tình trạng công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc

Thừa lệnh Bộ trưởng, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ vừa ký ban hành Thông báo số 4967/TB-BNV ngày 04/9/2023 kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9/2023 của Bộ Nội vụ.

Theo nội dung Thông báo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ đạo cụ thể như sau:

Tập trung xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật trong 4 tháng cuối năm 2023, gồm: Trình tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV cho ý kiến về dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi); trình Chính phủ ban hành 05 Nghị định; trình Bộ trưởng ban hành 09 Thông tư. 

Đồng thời, bám sát Văn phòng Chính phủ để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 07 Nghị định đã hoàn thiện hồ sơ.

Xây dựng kế hoạch rà soát các quy định, đánh giá tác động của các Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Luật Tổ chức Chính phủ; Luật Tổ chức chính quyền địa phương để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung các Luật này. 

Xây dựng Kế hoạch thực hiện tổng kết 20 năm cơ cấu tổ chức của Chính phủ; xây dựng báo cáo chuyên đề “xây dựng nền hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới”; chuyên đề “Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới”; xây dựng Đề án khắc phục tình trạng công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc.

Đôn đốc các bộ, ngành khẩn trương ban hành theo thẩm quyền Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành và Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm viên chức lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Trình Ban Cán sự đảng Chính phủ Báo cáo lộ trình cải cách chính sách tiền lương

Trình Ban Cán sự đảng Chính phủ xem xét, cho ý kiến 04 văn bản, đề án: 

(1) Báo cáo về lộ trình cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII để trình Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến; 

(2) Báo cáo phương án sắp xếp, tổ chức lại cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc các bộ, ngành; 

(3) Đề án về việc sửa đổi, bổ sung các quy định của Chính phủ về tiêu chí xác định số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; 

(4) Báo cáo phương án bổ sung biên chế viên chức giáo dục cho năm học 2023-2024.

Trình UBTVQH xem xét, thông qua Nghị quyết của UBTVQH quy định về trình tự cử tri bãi nhiệm đại biểu HĐND. 

Trình Chính phủ ban hành Kế hoạch về xây dựng Đề án Quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính các cấp đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. 

Tổng hợp các vướng mắc, bất cập khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, trong đó có việc bố trí, sắp xếp trụ sở công của các cơ quan, tổ chức để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Xây dựng cuốn cẩm nang và Kế hoạch làm việc với các địa phương về phương án, lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Tập trung triển khai thực hiện các nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của UBTVQH và Nghị quyết số 117/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025. 

Khẩn trương hoàn thành Báo cáo sơ kết việc tổ chức chính quyền đô thị tại 03 thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính. 

Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính (TTHC); đẩy nhanh tiến độ số hoá hồ sơ, tái cấu trúc quy trình TTHC, tăng cường giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

Phân công Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa chỉ đạo Văn phòng Bộ, Vụ Cải cách hành chính và các đơn vị có liên quan tiến hành rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá TTHC lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Nội vụ đảm bảo đúng quy định (bảo đảm cắt giảm, đơn giản hoá ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí).

Đồng thời tổ chức làm việc với Văn phòng Chính phủ để thống nhất những TTHC nào không thể cắt giảm vì đã được quy định trong Luật và Nghị quyết của UBTVQH (xong trước ngày 15/9/2023).

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại các địa phương; trình Ban Cán sự đảng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận số 51-KL/TW của Ban Bí thư về Đạo Cao đài trong tình hình mới; báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Thông báo số 119-TB/TW của Ban Bí thư về chủ trương công tác đối với Hồi giáo.

Tham mưu xây dựng chiến lược phát triển Học viện Hành chính Quốc gia 

Tăng cường công tác đối ngoại trên các lĩnh vực. Chủ động phối hợp với các đối tác quốc tế để triển khai các hoạt động đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, cải cách công vụ, công chức, nghiên cứu khoa học, thường xuyên đổi mới giáo trình đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thiết thực. 

Tham mưu xây dựng chiến lược phát triển Học viện Hành chính Quốc gia đến năm 2050; chuẩn bị tốt công tác khai giảng năm học 2023-2024.

Các đơn vị chủ động nắm bắt những vấn đề được đại biểu Quốc hội, cử tri quan tâm để chuẩn bị tài liệu phục vụ Bộ trưởng tham dự Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XV.

Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tập trung giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, vốn ngân sách nhà nước cấp cho các đề án, dự án đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra. 

Rà soát nguồn ngân sách đã giao cho các đơn vị trong năm 2023, báo cáo Bộ trưởng phương án điều chuyển kinh phí giữa các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ. 

Phối hợp với Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan chuẩn bị phương án đảm bảo ngân sách nhà nước năm 2024.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra tình hình công chức, viên chức thôi việc, bỏ việc

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ của Bộ đối với các ngành, địa phương, trong đó tập trung các vấn đề như: báo cáo tình hình công chức, viên chức thôi việc, bỏ việc; tình trạng cán bộ, công chức sợ sai, đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm; cải cách hành chính và tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ phát huy trách nhiệm người đứng đầu quán triệt toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị thực hiện nghiêm Nghị quyết số 46-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự đảng Bộ, thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ, nêu cao trách nhiệm người đảng viên, không đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ. 

Các đơn vị có nội dung kiểm tra quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực nội vụ gửi kế hoạch về Văn phòng Bộ để báo cáo Bộ trưởng chỉ đạo lồng ghép các nội dung này trong các buổi làm việc của lãnh đạo Bộ với các địa phương đảm bảo thống nhất, tránh trùng lặp và tiết kiệm thời gian báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.

Tập trung hoàn thiện thể chế, môi trường pháp lý đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số

Về công tác chuyển đổi số: Tập trung hoàn thiện thể chế, môi trường pháp lý đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; tiếp tục cập nhật, đồng bộ dữ liệu, tổ chức đối khớp Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) với CSDLQG về dân cư; khẩn trương xây dựng quy chế vận hành, khai thác CSDLQG về CBCC để bảo đảm nguyên tắc “Đúng - Đủ - Sạch - Sống” trước ngày 31/12/2023.

Giao Chánh Văn phòng Bộ tiếp tục đôn đốc 05 Bộ có tỷ lệ cập nhật hồ sơ CBCCVC thấp nhất cả nước cập nhật và đồng bộ đủ số lượng hồ sơ; đồng thời tổ chức kết nối và đối khớp dữ liệu với CSDLQG về dân cư hoàn thành trong tháng 9/2023 để đưa CSDLQG về CBCCVC vào vận hành trước ngày 31/12/2023.

Trình lãnh đạo Bộ ban hành Danh mục CSDL chuyên ngành về lĩnh vực Nội vụ; tham mưu xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí triển khai hoàn thiện 02 CSDL chuyên ngành cấp quốc gia và 09 CSDL chuyên ngành thuộc lĩnh vực nội vụ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ.

Các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Bộ, Trung tâm Thông tin để hoàn thiện dữ liệu chuyên ngành bảo đảm điều kiện để kết nối, tích hợp thành công với Trung tâm điều hành thông minh của Bộ Nội vụ (IOC). Nghiên cứu, tham mưu kế hoạch xây dựng Đề án Học viện số tại Học viện Hành chính Quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ yêu cầu người đứng đầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ về Chuyển đổi số của Bộ và nhiệm vụ tại Đề án 06/CP đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, đúng tiến độ theo Kế hoạch./.

Cập nhật ngày 11/9/2023


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 733
Hôm qua : 10.185
Tháng 07 : 173.902
Năm 2024 : 1.458.702
Tổng số : 82.924.795