A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Hiệu quả việc học tập và làm theo Bác ở thành phố Lai Châu

(laichau.gov.vn)

Sau 2 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thành phố Lai Châu đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Quán triệt các văn bản của trung ương, của tỉnh, cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung kết luận gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Thành phố có 465 tập thể, 6.084 cá nhân xây dựng kế hoạch học và làm theo Bác giai đoạn 2021 - 2025. Nội dung đăng ký nêu gương của các cá nhân là lãnh đạo chủ chốt các cấp được xác định thuộc 2 nhóm công việc: Việc khắc phục hạn chế, khó khăn, thiếu sót kéo dài; việc đột phá, đổi mới, sáng tạo, cấp bách. Trên 98% đảng viên tham gia học tập, quán triệt các chuyên đề học và làm theo Bác. Trong triển khai thực hiện, thành phố Lai Châu chú trọng thực hiện 3 khâu: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Đến nay, các nội dung kế hoạch học tập và làm theo Bác của các cá nhân đã hoàn thành trên 75% kế hoạch.

Công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận được chú trọng. Nội dung, hình thức có sự đổi mới, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổng hợp danh sách, thành tích của 3 tập thể, 11 cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác cung cấp cho cấp ủy cơ sở, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để tuyên truyền nhân rộng (mỗi quý ít nhất 2 điển hình); gửi tư liệu 2 điển hình (1 tập thể, 1 cá nhân) tham gia triển lãm "Những tấm gương bình dị mà cao quý" năm 2021; giới thiệu, cung cấp bài viết, ảnh 5 điển hình (3 tập thể, 2 cá nhân) gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lựa chọn, biên tập cuốn "Làm theo lời Bác" tập 7; 2 tư liệu phục vụ xây dựng sách tuyên truyền, giáo dục về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet, mạng xã hội. Đồng thời kết hợp lồng ghép tuyên truyền trong các phong trào, cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động.

Các địa phương, đơn vị xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, mô hình tiêu biểu. Giai đoạn 2021 - 2025, Ban Thường vụ Thành ủy xác định 2 nhiệm vụ trọng tâm: “Phát triển thương mại và dịch vụ du lịch”; “Xây dựng khu dân cư tự quản, phát triển toàn diện". 2 mô hình tiêu biểu: "Bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch xã San Thàng, thành phố Lai Châu"; "Giúp bản, tổ dân phố phát triển toàn diện". Các cấp uỷ đảng cơ sở căn cứ nhiệm vụ, tình hình thực tiễn tiếp tục xác định các nhiệm vụ trọng tâm, mô hình tiêu biểu và tổ chức thực hiện.

Lãnh đạo thành phố Lai Châu trao Giấy khen cho các tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Toàn Đảng bộ có 273 nhiệm vụ trọng tâm; 216 mô hình tiêu biểu được xác định và tổ chức thực hiện xuyên suốt trong giai đoạn 2021 - 2025. Gắn việc thực hiện kết luận với triển khai, phát động và thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân như: Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; phong trào "Tuổi trẻ Lai Châu học tập và làm theo lời Bác"; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... Việc học tập và làm theo Bác trở thành nhu cầu tự thân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, Nhân dân các dân tộc thành phố.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị điều chỉnh, bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”, niêm yết công khai tại trụ sở để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân theo dõi, giám sát. Đến nay, 97 cơ quan, đơn vị rà soát Quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ (trong đó 24 cơ quan, đơn vị bổ sung, hoàn thiện mới) đạt 100% kế hoạch. Các chi bộ đưa nội dung kết luận vào nội dung sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị tạo động lực, phong trào thi đua sôi nổi, xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh.

Việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ được quan tâm thực hiện thường xuyên; đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào các chương trình bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, đảng viên. Trung tâm Chính trị thành phố lồng ghép nội dung các chuyên đề học tập và làm theo gắn với việc học và làm theo lời Bác dặn trong Thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu trong chương trình bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Từ tháng 6/2021 đến hết tháng 5/2023 đã lồng ghép triển khai trong 21 lớp cho 1.459 học viên, trong đó có 6 lớp chuyên đề về nội dung học tập và làm theo Bác. Các trường học trên địa bàn đưa tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” từ lớp 2 đến lớp 12, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của học sinh; đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân cũng nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện, chủ động đấu tranh với các biểu hiện tham nhũng, lãng phí và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết: Học tập và làm theo Bác đã tạo sự lan tỏa, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Quý I năm 2023, doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đạt 896 tỷ đồng; doanh thu từ du lịch 60 tỷ đồng; khách du lịch 235.250 lượt người; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,02%; có 17 tổ dân phố, bản đạt tiêu chuẩn, tiêu chí phát triển toàn diện.

Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hằng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; công tác quy hoạch, xây dựng đô thị được quan tâm thực hiện; chính trị ổn định, quốc phòng và an ninh được tăng cường; hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở được củng cố, kiện toàn. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được cải thiện. Thành ủy và các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã tổ chức biểu dương, khen thưởng điển hình có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác.

Tuy nhiên, việc xây dựng kế hoạch của tập thể và cá nhân thực hiện Kết luận số 01-KL/TW tại một số chi bộ, đảng bộ cơ sở còn lúng túng, nhất là việc xác định nhiệm vụ trọng tâm, mô hình tiêu biểu, trách nhiệm nêu gương; biện pháp khắc phục hạn chế được chỉ ra có thời điểm, nội dung còn chung chung, chưa cụ thể.

Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo Bác, thành phố Lai Châu tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh quán triệt, học tập, tuyên truyền triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và các chuyên đề học tập và làm theo Bác; kết hợp chặt chẽ giữa “học tập” với “làm theo”, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc tự giác, thường xuyên. Triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, mô hình tiêu biểu đã xác định; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các lực lượng làm công tác tuyên truyền gắn với tuyên truyền nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, các cuộc vận động, phong trào thi đua chào mừng các sự kiện lịch sử của đất nước, địa phương; nhất là kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu. Kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng và lựa chọn ghi danh các mô hình, tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, tạo sự lan tỏa trong toàn thành phố.

Cập nhật ngày 6/6/2023


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.603
Hôm qua : 8.388
Tháng 07 : 237.525
Năm 2024 : 1.522.325
Tổng số : 82.988.418