A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Lai Châu: Kịp thời ban hành hướng dẫn triển khai biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

(laichau.gov.vn)

Theo đó, ngày 24/4, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Công văn 814/UBND-VX về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

 

Nguyên tắc chi trả chế độ chính sách

Hỗ trợ đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất việc, thiếu việc làm, gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu, chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; hỗ trợ thêm cho một số nhóm đối tượng đang hưởng chính sách ưu đãi, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo trong thời gian có đại dịch Covid-19. Nhà nước, doanh nghiệp cùng chia sẻ trách nhiệm trong việc bảo đảm cuộc sống cho người lao động. Việc hỗ trợ bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 02 chính sách hỗ trợ trở lên (kể cả chính sách hỗ trợ đang thực hiện của địa phương nếu có) thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất. Không thực hiện chính sách hỗ trợ trong trường hợp đối tượng không có nhu cầu hưởng chính sách.

Đối tượng và mức hỗ trợ

Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1.800.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 và không quá 3 tháng.

Người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo Khoản 3 Điều 98 của Bộ luật lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 thì được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc.

Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 được hỗ trợ 1.000.000 đồng/hộ/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng không quá 3 tháng.

Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 3 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020.

Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 được hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

Lai Châu chỉ đạo quyết liệt đảm bảo chi trả chính xác, công khai, minh bạch không để thất thoát, tiêu cực, tham nhũng, trục lợi chính sách

Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tài Chính, Cục Thuế tỉnh hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện theo quy định của Trung ương; đôn đốc, kiểm tra, giám sát đối với các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách, đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch. Tổng hợp vướng mắc phát sinh, đề xuất các giải pháp trong tổ chức thực hiện; tổng hợp các danh sách, báo cáo theo nhiệm vụ được giao...

Giao Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo Bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi người sử dụng lao động có trụ sở hoặc chi nhánh, địa điểm kinh doanh có trách nhiệm xác nhận và phê duyệt danh sách người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương. Tổ chức giải quyết việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy của chính sách. Đồng thời tổng hợp báo cáo gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và bộ, ngành Trung ương.

Giao Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh hướng dẫn các quy định về cho vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động theo quy định; thẩm định hồ sơ vay vốn của người sử dụng lao động; tổ chức kiểm tra, giám sát việc lập hồ sơ và thực hiện chi trả tiền lương ngừng việc đối với người lao động bảo đảm đúng quy định; tổng hợp tình hình báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Giao UBND các huyện, thành phố: Chỉ đạo UBND cấp xã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tổng hợp, thẩm định, danh sách đối tượng được hưởng và kinh phí hỗ trợ trên địa bàn, trình UBND xã, phường thị trấn phê duyệt gửi Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội; chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội tổng hợp, thẩm định danh sách đối tượng được hưởng và kinh phí hỗ trợ trình UBND huyện, thành phố phê duyệt; đồng thời lập dự toán kinh phí gửi phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu, trình UBND huyện, thành phố phê duyệt dự toán kinh phí gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Căn cứ quyết định giao dự toán của UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố giao dự toán kinh phí cho Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội và UBND xã, phường, thị trấn quản lý, sử dụng và chi trả trực tiếp cho đối tượng thụ hưởng chính sách với nhiều hình thức phù hợp, đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện. Đồng thời chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện và thanh toán, quyết toán chi trả cho các đối tượng đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch không để thất thoát, tiêu cực, tham nhũng, trục lợi chính sách.

Đối với người sử dụng lao động có nhu cầu vay vốn, căn cứ quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương để tiến hành lập hồ sơ đề nghị vay vốn; công bố công khai danh sách người lao động ngừng việc khi được chấp nhận cho vay vốn và thực hiện chi trả tiền lương ngừng việc đối với người lao động ngừng việc bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng theo quy định. Báo cáo kết quả tình hình sử dụng lao động và vay vốn trả lương ngừng việc về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tổ chức, cá nhân lợi dụng việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn để trục lợi chính sách, vi phạm pháp luật thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, phải bồi thường, xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp bằng nhiều hình thức hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; thành lập ban giám sát các cấp để giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ được theo quy định.

Chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của cơ chế chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

 


Tác giả: ĐL
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.347
Hôm qua : 8.376
Tháng 07 : 20.505
Năm 2020 : 787.022
Tổng số : 55.588.559